z wyboru:
1.Andrzej Bracio
2.Tomasz Pankiewicz
3.Buczyńska Jolanta
4.Sajdak Urszula
5.Amarowicz Adam
6.Ryszard Ścira
7. s. Siostra ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – z urzędu

z nominacji:
8.Kochanowicz Bronisław
9.Bracio Jan
10.Martyński Eugeniusz
11.Stadnik Tadeusz
12.Fok Tadeusz
13.Józef Holicki

z wyboru:
1.Stawarz Dariusz
2.Majka Józef
3.Kochanowicz Piotr
4.Pich Jadwiga
5.Figlarowicz Mieczysław

z nominacji:
6.Katan Krzysztof
7.Kozioł Krzysztof
8.Baran Andrzej
9.Rodzen Stanisław
10.Grzegorzak Marlena – przedst. scholi

z wyboru:
1.Dańko Witold
2.Dańko Roman, s. Władysława
3. Dańko Sybilla
4. Laryś Alicja
5. Zapołoch Władysław

z nominacji:
6. Dańko Roman s. Pawła
7. Janiuś Wiesław
8. Młynarski Stanisław
9. Tkacz Mariusz
10.Dańko Celina

z wyboru:
1.Szuban Henryk
2.Rakoczy Jadwiga
3.Wojtowicz Jan
4.Szuban Anna
5.Wiśniowska Halina

z nominacji:
6. Szuban Janusz
7. Rakoczy Franciszek
8. Szymański Piotr
9. Szuban Anna – schola.

z wyboru:
1. Fugowska Teresa,
2. Farian Jan,
3. Kądziołka Witold,
4. Szpuntowicz Tadeusz,
5. Bajda Jan

z nominacji:
6. Litwin Piotr,
7. Kochanowicz Jan,
8. Pawłowski Piotr,
9. Sarosiński Andrzej,
10. Stanisław Litwin.

Na podstawie KPK oraz Synodu Archidiecezji Przemyskiej.

§ 1. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.
§ 2. Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.
§ 3. W skład rady wchodzą z urzędu: proboszcz. jako jej przewodniczący, rektorzy kościołów, wikariusze, katecheci oraz odpowiedni przełożeni instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.
§ 4. Do rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej, członkowie stowarzyszeń i ruchów, w miarę możliwości z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii.
§ 5. Zaleca się, aby doświadczenie członków zespołów synodalnych oraz innych grup zamykających swoją działalność (np. komitet budowy kościoła) zostało wykorzystane w pracy rad parafialnych.
§ 6. Rada powinna liczyć, w zależności od wielkości parafii, dziesięć do trzydziestu osób. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady.
§ 7. Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia się, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza.
§ 8. Powołani członkowie parafialnej rady duszpasterskiej mogą otrzymać nominację, którą podpisuje proboszcz i aprobuje dziekan.
§ 9 -§ 12 – dotyczą wręczania nominacji i ogłoszenia składu Rady Parafialnej
§ 13. Kadencja rady trwa pięć lat. Na rozwiązanie rady przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać, pod rygorem nieważności aktu. pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.
§ 14. Gdy członek rady nie może owocnie wypełniać swoich zadań, proboszcz może zachęcić go do rezygnacji. W okolicznościach nad zwyczajnych proboszcz może odwołać członka rady przed upływem kadencji, po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.
§ 15. W wyjątkowych sytuacjach biskup diecezjalny może zalecić rozwiązanie rady i powołanie jej w nowym składzie.
§ 16.Członkowie rady mogą być powoływani najwyżej na kolejne trzy kadencje.
§ 17. Zaleca się uzupełnienie składu rady podczas trwania kadencji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zawsze jednak musi być zachowana proporcja ustalona § 7.
§ 18. Uprawnienia parafialnej rady duszpasterskiej wygasają z dniem objęcia kanonicznego parafii przez nowego proboszcza.
§ 19. Posiedzenia rady duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku (np. luty, wrzesień), ze względu na potrzebę zaprogramowania działań i przyjęcia sprawozdania z ich przebiegu.
§ 20. Każdemu posiedzeniu rady przewodniczy proboszcz. lub w wyjątkowych wypadkach wikariusz na podstawie specjalnego upoważnienia proboszcza.
§ 21. Proboszcz, w porozumieniu ze swoimi współpracownikami oraz niektórymi członkami rady, ustala termin spotkania oraz porządek obrad. w którym zawsze należy uwzględnić propozycje i wolne wnioski.
§ 22. Wszyscy członkowie powinni być powiadomieni o posiedzeniu rady przynajmniej na tydzień przed terminem.
§ 23. Na pierwszym posiedzeniu rady wybiera się sekretarza, który pro wadzi księgę protokołów przechowywaną w kancelarii parafialnej. Księgę tę przedstawia się podczas wizytacji biskupiej i dziekańskiej.
§ 24. Podczas posiedzeń każdy z uczestników rady winien mieć możliwość swobodnego wypowiedzenia się na tematy ustalone w porządku obrad.
§ 25. Kwestie wątpliwe mogą być poddane głosowaniu rady. We wszystkich sprawach personalnych, np. zatrudnienie lub zwolnienie pracowników kościelnych, itp., głosowanie jest tajne.
§ 26. Na posiedzeniu rady winny być omawiane wszystkie istotne decyzje, dotyczące życia parafialnego w wymiarze duszpasterskim i gospodarczym wymiarze
§ 27.Głosowanie wskazuje na myśl i wolę większości, której proboszcz, bez poważnej przyczyny, nie powinien lekceważyć, ale ze względu na doradczy charakter rady uchwały nie wiążą proboszcza w podejmowaniu decyzji.
§ 28.Po zakończeniu roku kalendarzowego proboszcz przedstawia radzie (lub jej sekcji do spraw ekonomicznych) księgę kasową, w której dwóch członków składa swoje podpisy.
§ 29. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady może być powodem odwołania członka nieobecność jej składu.
§ 30. Różnice stanowisk pomiędzy proboszczem a członkami rady rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzędna, zaś ordynariusz jako instancja wyższa.

W naszej parafii również dokonamy wyboru nowych rad parafialnej i kościelnych. W niedzielę 3 lutego we wszystkich kościołach będziemy wrzucać do skrzynek przygotowane w domu kartki z kandydatami na radnych a tydzień później 10 lutego wychodząc z kościoła na przygotowanych kartach do głosowania będziemy oddawać głos na wybranego kandydata.
W Krasiczynie będą wybierali mieszkańcy Śliwnicy, Krasiczyna i Górnej Dybawki, w Tarnawcach mieszkańcy dolnej Dybawki i Tarnawiec a pozostałe miejscowości u siebie. Oczywiście każdy parafianin może zagłosować w dowolnym kościele. W każdym kościele powołana zostanie Rada Kościoła (5 – ciu członków z wyboru – 5 – ciu z nominacji proboszcza). Do Rady parafii wejdzie po dwóch z każdej Rady Kościoła mający największą ilość głosów i wybrany przez nią przewodniczący oraz członkowie z nominacji proboszcza do Rady Parafii.